Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk Önt, mint honlapom látogatóját valamint szolgáltatásom igénybe vevőjét az adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

1.    Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Vállalkozásom az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a)    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli.

b)    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c)    az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d)    minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm, vagy helyesbítjük.

e)    a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f)    megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 2.    Személyes adatok kezelése

a)    az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom,

b)    egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.
c)    bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez harmadik személynek fűződhet jogos érdeke, például a honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. A honlap működtetője: Tóth Gábor

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Sugár út 1. (4/42)

Adószáma: 75274168-1-40

E-mail címe: drrdzsi@gmail.com

Honlap: www.ebajk.hu

A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok kötelesek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Tevékenységet engedélyező hatóság: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
 

Tárhely szolgáltató neve, címe, elérhetősége:

AB Plusz Bt. 2049 Diósd, IV. Béla király út 48.

Adószám: 21586091-2-13

Tel.: 06-1-4450509

E-mail: abplusz@abplusz.hu

Az adatok kezelése során, ügyfeleim színvonalas kiszolgálása érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszem igénybe.


Amennyiben az adatfeldolgozók körét módosítom, a változásokat átvezetem jelen tájékoztatónkban.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Nyilvántartási szám

Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása,

Vállalkozásom jogos érdeke

nem releváns

nem releváns

nem releváns

Ügyintézés, panasz
•    észrevételre, panaszra válaszadás

•    jogi kötelezettség

•    teljes név
•    e-mail cím
•    telefonszám
•    levelezési cím
•    egyéb személyes üzenet

•    szerződéses kapcsolat vége

nem releváns

 

 

 

4.  Mik azok a sütik és hogyan kezelem?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblap az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását.
Nem alkalmazok és nem is engedélyezek olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalok azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

 Milyen sütiket alkalmazunk?

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 5.    Mit kell tudni még a honlappal kapcsolatos adatkezelésről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésre a kapcsolattartása során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatás igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait  adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbítom, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Külföldre nem továbbítok adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt kereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Az adatkezelésében részt vevő közreműködők előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvert használok. Felhívom figyelmüket arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyem, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, azonban a beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését. Tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével). A bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszugyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf: 5.

Telefon: +36 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást kap az általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységemről. Az adatvédelmi incidensek körülményeinek hatásáról, az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, tovább az Ön személyes adatainak továbbítása eseetén az adattovábbítás jogalapjárül és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adok tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítem, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közlöm az elutasítás indokait és tájékoztatom Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom, Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg személyesen.

8.    Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységemre?

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
    -    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartom a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.